Общи условия за ползване и конфиденциалност

I. ЦЕЛИ

1. Лекари Онлайн е онлайн платформа, която съдържа съгласувана информация за медицински лица и която дава достъп на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми (наричани по-нататък "потребители") до тази информация.
2. Чрез Лекари Онлайн не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.

II. УСЛУГИ

1. Услуги, предоставяни на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми (потребителите) - Лекари Онлайн осигурява техническа възможност на потребителите относно:
a) Регистриране и поддържане на собствен профил в мрежата на Лекари Онлайн, като едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил;
б) Обновяване и допълване на информацията, публикувана от потребителя в собствения му профил;
в) Оценяване и споделяне на коментари за медицински лица, регистрирани вече в мрежата на Лекари Онлайн от потребители на Лекари Онлайн, които са ползвали професионална помощ в лечебно заведение при съответното медицинско лице;
г) Записване за свободен час от профила на избраното от потребителя медицинско лице, чрез ползване на услугата „Запази час”.
2. Услуги, предоставяни на медицинските лица с потвърдени профили - Лекари Онлайн осигурява на медицинските лица с потвърдени профили техническа възможност относно:
a) Поддържане на собствен профил в мрежата на Лекари Онлайн, като не се допуска едно медицинско лице да регистрира повече от един профил, както и не се допуска група медицински лица да регистрират общ профил;
б) Обновяване и допълване на информацията, публикувана в собствения профил на медицинското лице;
в) Достъп до база от отзиви и оценки, направени от потребителите на Лекари Онлайн;
г) Получаване на изпратени от потребителите автоматични записвания за свободен час, чрез ползване на услугата „Запази час”.
3. Ползването на общодостъпните услуги на Лекари Онлайн е безплатно за ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми. Лекари Онлайн не изисква от тях заплащане на такса за регистриране на профил, потвърждаване на регистриран профил, обновяване и допълване на основната информация публикувана в профилите на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми.
4. Лекари Онлайн си запазва правото да въвежда такси за ползването на определени услуги, като се задължава да информира за това потребителите чрез изчерпателна информация публикувана в Общите условия за ползване на Лекари Онлайн.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ

1. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да регистрират и поддържат собствен профил в мрежата на Лекари Онлайн, съдържащ следните данни: име, e-mail адрес, дата на раждане, телефон, град и пол.
2. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” при медицинско лице с потвърден профил в Лекари Онлайн, това медицинско лице получава достъп до данните от профила на ползвателя на квалифицирана информация по медицински теми с цел осъществяване на връзка с него, ако е необходимо и придобиване на предварителна информация за възрастта на ползвателя на квалифицирана информация по медицински теми.
3. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” при медицинско лице с потвърден профил в Лекари Онлайн, ще получават известия от Лекари Онлайн под формата на електронни съобщения (е-мейли и СМС-и) във връзка с потвърждаването, анулирането и напомнянето за наближаване на запазен час при медицинско лице с потвърден профил в Лекари Онлайн, както и за други цели и дейности на Лекари Онлайн.
4. Задължение на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми е, когато ползват услугата „Запази час” при медицинско лице с потвърден профил в Лекари Онлайн, да се уверят, че часът е запазен коректно, а именно че резервацията фигурира в „Предстоящи прегледи” в секция „Моите резервации” в профила на ползвателя, както и че е получен е-мейл с потвърждение на час за преглед на електронната поща, с която е регистриран ползвателят.
5. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да обновяват и допълват информацията, публикувана в собствения им профил.
6. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право по всяко време да прекратят по своя преценка регистрацията си в Лекари Онлайн, като заявят своето желание за това чрез изпращане на е-мейл на hello@lekarionline.com, при което техният профил ще бъде заличен и те ще бъдат информирани за заличаването.
7. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват с това, че личните им данни се обработват от Бизнес Инсайд ООД и са достъпни за период от 6 месеца само за лекарите или медицинските центрове, при които са осъществили онлайн резервация, единствено с цел осъществяване на тази онлайн резервацията и на прегледа при лекаря. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми могат да оттеглят съгласието си по всяко време като изпратят имейл до hello@lekarionline.com.
8. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се задължават да не публикуват в платформата Лекари Онлайн неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на медицинските лица, притежаващи профил в Лекари Онлайн и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.
9. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се задължават да не публикуват в платформата Лекари Онлайн изявления, съобщения, коментари и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
10. Бизнес Инсайд ООД не изисква от потребителите и медицинските лица с профил в Лекари Онлайн предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном. Публикуването от потребител или медицинско лице с профил в Лекари Онлайн, в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на Лекари Онлайн информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови и/или чужди лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, здравето, сексуалния живот или човешкия геном, е доброволно действие, извършено по волята на потребителя, като Бизнес Инсайд ООД не носи отговорност за такива действия. С публикуването в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на Лекари Онлайн на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови лични данни от категориите изброени по-горе, потребителят изразява изрично съгласието си публикуваните от него лични данни да бъдат разкрити на останалите потребители на платформата Лекари Онлайн.
11. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от Лекари Онлайн, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на Лекари Онлайн.
12. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на Лекари Онлайн.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА

1. Медицинските лица имат право да регистрират собствен профил в платформата Лекари Онлайн със следните данни: трите имена, специалност, град или друго населено място, в които упражнява медицинска практика, имейл адрес, телефон за връзка, стаж, образование, допълнителна квалификация, адрес на практиката, работно време, цени на прегледите и друга информация.
2. Медицинските лица имат право да обновяват и допълват информацията публикувана в собствения им профил;
3. Медицинските лица се задължават да не публикуват в платформата Лекари Онлайн информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които могат да се тълкуват като опит за предлагане или съставяне на окончателно медицинско становище, диагноза, медицинско предписание за ползване на конкретни лекарства и/или терапии, или медицинско консултиране под каквато и да е друга форма. При публикуване на информация, която може да бъде възприета от останалите потребители като окончателно медицинско становище, диагноза, предписание или консултация, потребителят автор на публикацията е задължен да включи в нея изрично разяснение, което категорично да определи публикацията като изявление с информационен характер, което няма за цел консултиране, диагностициране, даване на медицинско становище и/или предписание, които представляват медицински дейност по смисъла на нормативните актове в областта на здравеопазването.
6. Медицинските лица се задължават да не публикуват в платформата на Лекари Онлайн неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, снимки, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа и/или представляващи нарушение на авторските права на потребител на Лекари Онлайн и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.
7. Медицинските лица се задължават да не публикуват в платформата на Лекари Онлайн изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
8. Медицинските лица се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от Лекари Онлайн, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на Лекари Онлайн.
9. Медицинските лица носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на Лекари Онлайн.

V. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Лекари Онлайн има право по всяко време да прекрати без предизвестие регистрацията на потребител или медицинско лице с профил в платформата, който нарушава която и да е точка от Общите условия за ползване на Лекари Онлайн.
2. Лекари Онлайн не носи отговорност за и има право да премахва публикувани от потребителите и медицинските лица неверни данни, данни принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, снимки, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на потребител на Лекари Онлайн и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.
3. Лекари Онлайн не носи отговорност за публикувани от потребителите или медицинските лица с профил в платформата изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
4. Лекари Онлайн не носи отговорност за верността, точността и актуалността на данните, публикувани в профилите на потребителите или медицинските лица.
5. Лекари Онлайн не носи отговорност за нарушение на чужди авторски права извършени от потребител или медицинско лице с профил в платформата.
6. Лекари Онлайн няма задължение да обновява и актуализира данните, публикувани в профилите на потребителите или медицинските лица с профил в платформата.
7. Сигнали, запитвания и оплаквания за нарушаване на настоящите Общи условия за ползване на Лекари Онлайн, както и отнасящи се до други въпроси свързани с дейността, ползването и функционирането на Лекари Онлайн могат да бъдат отправяни от потребителите чрез изпращане на имейл на hello@lekarionline.com.
9. Промени и допълнения на настоящите Общи условия за ползване на Лекари Онлайн влизат в сила от момента на публикуването им и от този момент стават задължителни за всички потребители на Лекари Онлайн.
10. Бизнес Инсайд ООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
11. Бизнес Инсайд ООД взима специални мерки за защита на обработваните данни във връзка с предаването на данните по електронен път, които са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.